Categorie: <span>Blog</span>

Vezelcementplaten asbest

Veel asbestkanker in provincie Zeeland; hoe kan dit?

Asbestkanker wordt ook wel mesothelioom genoemd en het is een kwaadaardige tumor in de sereuze vliezen zoals het borstvlies, buikvlies, hartzakje of het teelbalvlies. Asbestkanker wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan asbest. De kanker ontstaat in de mesotheel, de cellen die de sereuze vliezen bedekken. Uit onderzoek is gebleken dat deze kankersoort vooral terug te vinden is in Zeeland, wat raar is aangezien je dit merendeels verwacht in zware industriële gebieden zoals sommige delen van Groningen. Hoe dit verschijnsel verklaard kan worden, zal dit artikel aan de orde brengen.

Oorzaken asbestkanker en symptomen

Asbestkanker wordt veroorzaakt door het langdurig inademen van losse asbest vezels. Asbest is namelijk een natuurlijk mineraal dat is opgebouwd uit flinterdunne vezels, die bij inademing in je longen achter blijven. Vanuit het longweefsel verplaatsen de vezels zich naar het borstvlies en andere vliezen en richten hier hun schade aan. Het is dus niet een erfelijke vorm van kanker. De mesothelioom ontstaat meestal pas twintig á zestig jaar na blootstelling aan asbest. De grootste groep patiënten kreeg na dertig á veertig jaar de eerste klachten.

Hoe herken je de ziekte?

De bekende symptomen van asbestkanker zijn:

 • Pijn in je borstkas
 • Kortademigheid
 • Veel hoesten
 • Moeite met bewegen van de borstkas
 • Een zwelling op je borstkas
 • Moeite met slikken

Genezing of langdurige overleving is bij deze vorm van kanker nog niet goed mogelijk. Klachten kunnen alleen afgeremd en verminderd worden, waardoor de kwaliteit van het leven nog aangenaam blijft.

Asbestkanker in Zeeland

In de provincie Zeeland lijden veel mensen aan asbestkanker. Dit is gebleken uit onderzoek van het Instituut Asbestslachtoffers. Het aantal inwoners in Zeeland dat een schadevergoeding geclaimd heeft, is twee keer zo hoog dan in andere provincies van Nederland. De claimers van schade beweren dat ze door hun werk de asbestkanker hebben opgelopen. Vooral op Walcheren vind je veel asbestslachtoffers terug. Het Instituut Asbestslachtoffers is van mening dat dit een duidelijk gevolg is van de enorme scheepsbouw, die in Zeeland heeft plaatsgevonden. Van alle slachtoffers uit de scheepsbouw die zich melden bij het Instituut komt zeker tien procent uit Zeeland.

Asbest in scheepsbouw

In de scheepsbouw is best wel wat asbesthoudend materiaal gebruikt. Zo lang asbest zich bevindt in een materiaal en het zich in hechtgebonden staat bevindt, is asbest niet schadelijk voor de gezondheid. Wanneer dit asbesthoudend materiaal door de tand des tijds verweerd raakt of het wordt gesloopt, komen die schadelijke vezels weer vrij en kunnen ze ingeademd worden. Sinds 1 juli 2002 is het pas in de wet opgenomen dat het gebruik van asbest in de scheepsbouw verboden moet worden. Alleen in systemen met hoge temperaturen en drukken, zoals in de wetgeving gespecificeerd is, wordt het nog toegestaan. Vanaf 2011 is het gebruik van asbest in schepen helemaal verboden.

Gunstige eigenschappen asbest voor de scheepsbouw

Het is niet verwonderlijk dat asbest veel in de scheepsbouw als bouwmateriaal gebruikt werd. Het is een stevig en slijtvast materiaal. Asbest is goed bestand tegen vocht, maar werkt ook brandwerend, omdat het bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Bovendien was de stof goedkoop en aangezien het in flinke mate aangeschaft moest worden, was dit voor de scheepsbouwers een cruciaal punt.

Asbest anno 2021 in schepen

Oude schepen bevatten nog steeds veel asbest. De nieuwe schepen wat minder, maar hier kan ook asbest in voorkomen, doordat bijvoorbeeld na de bouw reserveonderdelen in andere landen in zijn gebouwd. Asbest vind je aan boord in meerdere elementen van het schip: isolatie van leidingen, afdichtkoorden, pakkingen en spuitasbest. Om de risico’s op asbestkanker te vermijden, worden medewerkers op een schip of die onderhoud plegen aan een schip opgeleid om asbest te herkennen.

Asbestschepen in Nederland

Uit onderzoek van Maritec, een maritiem testbedrijf, is gebleken dat anno 2021 er nog steeds maar liefst 65 procent van alle Nederlandse schepen systemen aan boord hebben die asbest bevatten. Zelfs op nieuwbouwschepen van na 2002 zit in de helft van de gevallen asbest ergens in het schip verwerkt. Dit wordt niet door de scheepsbouwers stiekem verwerkt, maar asbest komt meestal na de bouw pas aan boord bij onderdelen die tijdens reparaties in het schip belanden. In veel geval betreft dit pakkingen uit landen, waar de asbestregels nog niet zo streng zijn. Wanneer scheepseigenaren betrapt worden op asbesthoudend materiaal, kunnen zij beboet worden en er kunnen zelfs scheepsopleggingen plaatsvinden. Tevens moet het materiaal direct verwijderd worden. De onwetendheid van de schippers dat ze werken op een schip met asbest, leidt er echter toe dat veel werknemers hierdoor asbestkanker en longaandoeningen oplopen zonder dat ze hier weet van hebben.

asbest 2022 update stand van zaken

Alle daken asbestvrij in Nederland: een droom of werkelijkheid?

Asbest is een verzamelnaam voor zes natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Voor een lange periode kende men asbest als een materiaal dat sterk was, slijtvast was en bestand was tegen basen en hoge temperaturen. Op basis van deze kenmerken is het niet verwonderlijk dat asbest jarenlang in de productie van bouwmaterialen gebruikt werd. Pas later kwam men erachter dat asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Als gevolg hiervan wenst de Nederlandse overheid dat vanaf 2025 alle asbestdaken uit Nederland verwijderd zijn. Is deze wens echter realiseerbaar of zal dit slechts een wens blijven?

Gevaarlijk of niet?

Er is een belangrijk verschil tussen de staten waarin asbest zich kan bevinden. Je hebt hechtgebonden asbest. Zo worden de asbestmaterialen genoemd, die de asbestvezels vasthouden in een dragermateriaal. Bij dit type is asbest dus stevig verankerd en vormt het geen risico voor de gezondheid. Als het materiaal in goede staat verkeert en er wordt niks mee gedaan, dan komen er nauwelijks vezels vrij. Losgebonden asbest is gevaarlijker. Hierbij is de asbest niet of nauwelijks met een dragermateriaal verbonden. De vezels kunnen gemakkelijk vrijkomen en schade veroorzaken aan onze gezondheid.

Asbest als bouwmateriaal

Tot ongeveer in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd asbest veelvuldig ingezet in de bouw vanwege zijn gunstige eigenschappen. Tevens was de stof goedkoop, waardoor het ontzettend populair was. Asbest vind je daarom terug in golfplaten op bedrijfspanden en stallen, maar ook in leien van daken of de daken zelf van huizen, schuren, sporthallen en zelfs kerken. Anno 2019 telde Nederland nog zo’n tachtig miljoen vierkante meter aan dakoppervlakte, waarin asbest verwerkt was.

Waarom moeten de asbesthoudende daken weg?

Je zou je kunnen afvragen waarom die asbesthoudende daken nu weg moeten. Asbest is namelijk hechtgebonden, want het is verwerkt in het dakmateriaal. Nu we in 2021 zitten zijn deze daken echter dertig á veertig jaar oud, wat betekent dat ze technisch gezien aan het eind van hun leven geraken. Als gevolg hiervan gaan de daken verweren en dit houdt in dat asbestvezels vrij kunnen komen. Omwonenden kunnen met de vezels in aanraking komen en dit levert risico’s op voor de gezondheid. Inademing van de losse asbestvezels kan namelijk leiden tot longkanker, borstvlieskanker of asbestose. Daarom moeten omstanders ook op afstand blijven tijdens asbestsaneringswerkzaamheden.

De Arbo wet

Het saneren van asbestdaken valt in Nederland onder de strenge regels van de Arbo wet. Zo mogen oppervlaktes met asbest groter dan 35 vierkante meter en leien alleen door professionele asbestsaneringsbedrijven opgeruimd worden. Hierdoor hebben veel bedrijven het ontzettend druk, maar ze merken weinig van het asbestdakverbod dat in heel Nederland in 2025 van toepassing moet zijn.

Waarom blijft de sanering van daken uit?

Ondanks het naderende verbod blijft de sanering van asbestdaken een beetje uit. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat juist door de aanscherping van de overheid meer kosten worden gecreëerd voor de mensen. En zij kunnen of willen dit niet betalen. Hierbij komt nog eens dat er geen landelijke en weinig gemeentelijke subsidies zijn voor de verwijdering van asbestdaken. Er was een rijkssubsidie, maar die beschikbare 75 miljoen euro was al vrij snel uitgeput. Tevens is er bij mensen twijfel ontstaan door verscheidene onderzoeksrapporten van Nederlandse organisaties en universiteiten, waarin geconstateerd werd dat het verwijderen van asbest minder risicovol is dan men eerst dacht. Hierdoor gaan veel mensen zelf te werk aan de asbestsaneringswerkzaamheden zonder een professional in te huren.

Versoepeling regels nodig?

Veel mensen pleiten voor een versoepeling van de strenge regels, waardoor je zelf de asbestverwijdering onder handen zou moeten kunnen nemen. Andere mensen zijn van mening dat een versoepeling van de regels ongelukken in de hand werken. Sommige mensen zullen de asbestsanering gewoon netjes uitvoeren, maar er zullen ook genoeg mensen zijn die de verwijdering en stort te duur vinden en dan hun asbest afval gewoon ergens dumpen met alle gezondheidsgevolgen van dien. Door een versoepeling heb je hier geen zicht op en geen controle meer over.

Is 2025 nog wel haalbaar?

De sanering van asbestdaken is de laatste jaren wel op gang gekomen, maar heel veel mensen kijken de kat uit de boom. Er heerst teveel onduidelijkheid. Veel dakeigenaren wachten op nieuwe subsidies of ze wachten op een versoepeling van de geldende regels. Tevens moet de Eerste Kamer nog met het asbestdakenverbod instemmen en vormen financiën en weinig personeel een struikelblok. Vijf procent van alle dakeigenaren kunnen een sanering van hun asbestdaken financieel niet dragen. Er wordt echter gewerkt aan een nationaal fonds.

asbest advies

Alles wat je moet weten over bodemsanering

Asbest is een gevaarlijk materiaal voor de gezondheid van mensen. Wanneer het in bouwmateriaal verwerkt is, is het niet schadelijk. Maar in losse vorm kunnen asbestvezels in de luchtwegen van mensen terechtkomen en ernstige schade aanrichten. In oudere huizen van voor 1994 kun je best wel eens wat asbesthoudend materiaal aantreffen, want asbest is een prima bouwmateriaal: het isoleert, is brandwerend en praktisch onverwoestbaar. Niet alleen in oude gebouwen kun je asbest tegenkomen. Ook vervuilde bodem bevat vaak resten asbest, waardoor de bodem gesaneerd dient te worden. Alles wat je dient te weten over bodemsanering zul je in dit artikel aantreffen.

Hechtgebonden of niet hechtgebonden?

Voordat er dieper wordt in gegaan op bodemsanering, moet er kort stilgestaan worden bij de verschillende verschijningsvormen van asbest om het gevaar van het mineraal te kunnen begrijpen. Asbest werd voorheen op twee manieren gebruikt: hechtgebonden en niet hechtgebonden. Hechtgebonden houdt in dat de schadelijke asbestvezels verwerkt zitten in een ander materiaal. Denk hierbij aan cement, golfplaten, bloembakken en buizen. Zo lang je deze materialen niet beschadigt, is asbest in deze vorm niet schadelijk. Wanneer asbest niet hechtgebonden is, dan is het niet vastgezet in een ander materiaal. De vezels kunnen dientengevolge gemakkelijk vrijkomen.

Vervuilde bodem

Asbesthoudende stoffen kunnen ook in de bodem terechtkomen, waardoor er sprake is van een bodemverontreiniging. Asbest in de bodem is een probleem dat helaas steeds vaker in Nederland voorkomt. Niet bij ieder beetje asbest in de grond wordt meteen overgegaan tot bodemsanering daarentegen. Asbest kan namelijk door de bodem verwerkt worden, wanneer het in geringe mate zich in de bodem bevindt. Aangezien asbest een natuurlijk mineraal is, wordt asbest relatief snel door de natuur zelf afgebroken of chemisch omgezet in een andere, minder schadelijke stof. Na vijf jaar in de bodem is maar liefst veertig procent van de vezels vergaan. Dit percentage wordt bepaald door factoren als de aard van het leven in de bodem en de activiteit hiervan en de zuurgraad van de grond.

Wanneer wel overgaan tot bodemsanering?

Er moet een landelijke interventiewaarde bereikt zijn, voordat er overgegaan kan worden tot sanering. Deze interventiewaarde ligt op de honderd milligram per kilogram gewogen. Deze waarde geldt als eis, tenzij de asbest opzettelijk aan de bouwstof, baggerspecie of bodem is toegevoegd. De hergebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd in de twee bijlagen A en B van de Regeling bodemkwaliteit.

Expert inhuren

Bodemsanering doe je niet zelf. Hiervoor moet je aparte bedrijven inhuren. Wanneer asbest wordt gemeld, zal er eerst een bodemonderzoek en bodemanalyse plaatsvinden op het verontreinigde gebied. Onderzoek naar asbest wordt uitgevoerd volgens de geldende normen en vanwege de efficiëntie wordt vaker aangeraden dit tegelijk uit te voeren met verkennend bodemonderzoek. Asbest in de bodem is een speciale soort bodemverontreiniging. Daarom zijn speciale eisen van toepassing, wanneer het asbest betreft. Denk hierbij aan speciale eisen aan het bodemonderzoek, de bodemsanering en de veiligheidsmaatregelen. Door op tijd de bodem te onderzoeken op aanwezigheid asbest kun je voor de graafwerkzaamheden:

 • De saneringsaanpak bepalen.
 • De blootstelling aan asbest van omwonenden en medewerkers voorkomen door het tijdig treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen.
 • De afvoer van asbesthoudende grond regelen.
 • De bestemming van asbesthoudende grond regelen.

Kosten van bodemsanering in kubieke meters

Het reinigen van vervuilde grond kost vaak veel energie van machines en mankracht per kubieke meter om de verontreiniging tot de juiste waarde te saneren, waardoor bodemsanering best een dure klus betreft. De kosten liggen tussen de €100 en €250 per kubieke meter grond. De grootste kostenpost wordt gevormd door de afvoer van de vervuilde grond. Ook de reiniging van de verontreinigde grond draagt bij aan de hoge prijzen. In grote lijnen zijn de kosten afhankelijk van:

 • De soort verontreiniging
 • Welke reinigingsmethode moet toegepast worden?
 • De diepte van de verontreiniging
 • De omvang verontreiniging
 • De ligging
 • De bereikbaarheid van de locatie
 • De bereikbaarheid van de verontreiniging
 • De veiligheidsmaatregelen
 • De samenloop met andere werkzaamheden
 • De bijkomende werkzaamheden

Wie is verantwoordelijk voor sanering?

De verplichting om een bodemonderzoek uit te voeren en de asbest te laten weghalen, ligt bij de saneringsplichtige. Wie kunnen dit zijn? Ten eerste is de saneringsplichtige de exploitant. Dit is degene die op verontreinigde bodem een inrichting tot stand is gekomen, die vergunnings- of meldingsplichtig is. Wanneer er geen exploitant is, dan is de gebruiker van de grond saneringsplichtig. Wanneer ook een gebruiker van de vervuilde bodem ontbreekt, dan is de eigenaar de saneringsplichtige.

checklist asbest

Dakdekkers mogen eerder stoppen met werken

Dat dakdekkers zwaar en risicovol werk verrichten valt niet te ontkennen. Dakdekkers hebben een uitgebreid takenpakket, maar zorgen bovenal voor de veiligheid van onze daken en indirect onze huizen. Daarvoor moeten ze in weer en wind het dak op en dat is geen koud kunstje. Daarom is het voor de dakdekkersbranche een overwinning te noemen dat er sinds juni 2021 een regeling is getroffen, waarbij dakdekkers eerder kunnen stoppen met werken. Over deze zwaarwerkregeling zal deze blog gaan.

CAO Bikudak

Het zat er al maanden aan te komen, maar nu is definitief in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven een zwaarwerkregeling afgesproken. Dit houdt in dat dakdekkers, voormannen en chauffeurs vanaf 1 oktober 2021 maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd mogen stoppen met werken. Je hoeft dus niet langer te wachten tot je de pensioengerechtigde leeftijd van minimaal 67 jaar hebt. Deze regeling is ook van toepassing op de Uitvoerend Technisch Administratief-werknemers die twee jaar voor de uittredingsdatum een UTA-functie is gaan vervullen.

Wat staat nog meer in de zwaarwerkregeling?

In het kort zijn er drie belangrijke punten opgenomen in de zwaarwerkregeling. Ten eerste kunnen dus dakdekkers maximaal drie jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd stoppen met hun werkzaamheden als dakdekker. Jaarlijks ontvang je een uitkeringsbedrag van €22.164 bruto per jaar dat je eerder bent gestopt. Instromen in deze regeling kan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025.

De voorwaarden van de zwaarwerkregeling

Aan de zwaarwerkregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Tot aan je pensioengerechtigde leeftijd ontvang je het wettelijk toegestane bedrag. Dit is anno 2021 een uitkering van €22.164 per volledig jaar. Dit krijg je via het APG. Maandelijks houdt dit een bruto uitkering in van €1847, wanneer je een fulltime dienstverband had. Het is afhankelijk van je persoonlijke situatie of je deze uitkering kunt aanvullen door een deel van je opgebouwde oudedagspensioen naar voren te schuiven. Ten tweede heb je direct voordat je de zwaarwerkregeling aanvroeg, gewerkt in een dienstverband bij een werkgever die onder de CAO Bikudak valt. Je dienstverband heeft een periode omspannen van minimaal twintig jaar. Een kalenderjaar bestaat uit negen maanden werkzaamheden verrichten in de Bikudak sector. De volledige voorwaarden kun je online in het regelement nalezen.

Meer informatie en de aanvraagformulieren

Het APG zorgt voor de uitkering van de zwaarwerkregeling. Dientengevolge stuurt de organisatie medio juni ook aan alle werknemers, die onder de regeling zullen vallen, een brief ter informatie. Algemeen geldt dat je maximaal zes maanden en minimaal drie maanden voor het ingaan van jouw ingangsdatum een aanvraag ingediend moet hebben. Voor mensen die direct in oktober 2021 of kort daarna mogen stoppen met werken en toch gebruik willen maken van deze regeling, geldt een kortere aanvraagtijd. De aanvraag kan vanaf juli 2021 van start gaan.

Niet verplicht

De zwaarwerkregeling is op basis van vrijwillige deelname. Je hoeft dus niet van de zwaarwerkregeling gebruikt te maken. Je kunt ervoor kiezen om met je werkzaamheden als dakdekker door te gaan of om een jaartje later van de regeling gebruik te maken. Dat heeft namelijk geen invloed op het bedrag dat je uitgekeerd zal worden in de resterende tijd van de regeling. Het is je recht om aan de zwaarwerkregeling deel te nemen; een werkgever heeft hier geen invloed op.

Niet te gebruiken om af te bouwen

De zwaarwerkregeling mag alleen gebruikt worden als vervanging van je werkzaamheden. Dit houdt in dat je niet deels van de regeling gebruik kunt maken om je fulltime dienstverband af te bouwen naar een parttime dienstverband, alvorens je met pensioen gaat. Je moet kortom volledig stoppen als dakdekker om in aanmerking te komen voor de regeling. Werkte je al deeltijd, voordat je de regeling aanvroeg? Dan wordt je maandelijkse uitkering op je parttime gewerkte uren aangepast.

Niet het einde, maar een begin

De zwaarwerkregeling heeft een einddatum en is dus een tijdelijke regeling slechts. In de tussentijd wordt onderzocht of het kabinet samen met de werkgevers in de sector uiteindelijk akkoord kunnen gaan met de afspraak dat bij zware werkzaamheden er na 45 jaar gewerkt te hebben al gestopt kan worden. Deze regeling is er nog niet doorheen, maar de vakbond zet zich hier met man en macht voor in.

hardeman asbest sanering

Asbestverwijdering helemaal niet meer nodig?

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen met vezelstructuur, die je in de natuur vindt. Asbest is een Griekse term, dat onverwoestbaar betekent. En juist deze eigenschap heeft ervoor gezorgd dat er veel met asbest gebouwd is. Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw kwam aan het licht dat asbest schadelijk is voor de gezondheid, wanneer het in de luchtwegen van mensen terechtkomt. Mede daarom is de overheid een campagne begonnen om alle asbestdaken binnen een bepaalde periode verwijderd te hebben. In juni 2021 kwam er echter een verrassend resultaat uit een onderzoek naar asbest, waardoor de vraag rijst is asbestverwijdering eigenlijk nog wel nodig?

Het onderzoek van Arcadis

Ingenieursbureau Arcadis heeft een vijfjarig onderzoek gedaan naar asbest. Uit dit onderzoek blijkt dat asbestvezels in de grond op natuurlijke wijze afbreken. Dit houdt in dat bodemsanering in sommige gevallen helemaal niet meer noodzakelijk is. Op dit moment wordt bij bodemvervuiling met asbest de hele grond op vervuilingen gezeefd, afgevoerd en gestort, waarbij de asbest chemisch wordt verwerkt. Asbest kan echter met mate in de bodem blijven, omdat het toch door de natuur wordt afgebroken.

Nieuwe visie

Dat asbest in de bodem afbreekt, is niet heel vreemd, wanneer je bedenkt dat asbest zelf een natuurlijk mineraal is. De visie van Arcadis is wel vernieuwend, wanneer wordt aangetoond dat deze afbraak relatief snel is. De onderzoekers van het ingenieursbureau plaatsten asbestvezels voor hun onderzoek in de bodem op verschillende dieptes. Ook werden er meerdere bodemsoorten uitgetest. De meest voorkomende asbestsoort in Nederland, de chrysotiel, werd na 1, 3 en 5 jaar opgegraven om te kijken hoe ver de vezels al afgebroken waren. Na vijf jaar waren maar liefst veertig procent van de vezels al vergaan. Dit percentage werd bepaald door de zuurgraad van de grond, de aard van het leven in de bodem en de activiteit hiervan.

Niet noodzakelijk verdwenen

Een laatste factor die de afbraak van asbest bepaalde, was de vraag wat er onder afbraak werd verstaan. Het kwam namelijk voor dat sommige asbestvezels niet werden afgebroken in die zin dat ze uit de bodem verdwenen waren. Van sommige vezels werd de chemische samenstelling dusdanig gewijzigd dat ze wel nog in de bodem aanwezig waren, maar niet langer schadelijk waren voor mens en dier.

Natuurgebieden een pre

Wanneer er asbest gevonden wordt in de bodem, waar veel natuurgebied is of veel monumentale bomen staan, dan is natuurlijke asbestafbraak een optie. Maar ook op plekken waar asbestdaken zich bevinden, zou natuurlijke afbraak een mogelijkheid kunnen zijn. In dit geval spreekt men van de zogenaamde lekzone, waar asbest op de grond is gevallen onder het dak. Nu wordt er vaak gekozen om dit gebied rondom het huis te saneren, maar natuurlijke afbraak is hier zeer zeker ook een optie. Een derde plek waar natuurlijke afbraak kan plaatsvinden is in bermen langs de zogenaamde asbestwegen. Asbestwegen zijn ontstaan als resten uit asbestfabrieken, die als wegverharding gebruikt werden. Deze wegen zelf dienen gesaneerd te worden, maar stukken die in de wegbermen terecht zijn gekomen, kunnen via natuurlijke afbraak verwijderd worden.

Asbestdaken en andere materialen met asbest

Het onderzoek van Arcadis opende nieuwe mogelijkheden wat betreft asbest in de bodem, maar rept met geen woord over de asbesttoepassingen in huis. Daaruit kan geconcludeerd worden dat asbestverwijdering op deze zaken nog gewoon van toepassing is, omdat het een risico vormt voor je gezondheid. Asbest in hechtgebonden vorm is natuurlijk niet schadelijk voor je, maar wanneer dit omliggende materiaal aangetast wordt en asbest vrij komt, dan kunnen de vezels in je luchtwegen terechtkomen en ziektes veroorzaken. Dit moet je voor zijn door meteen actie te ondernemen, wanneer je al het vermoeden hebt dat er asbest in je huis zit.

Hoe gaat asbestverwijdering in zijn werk?

Wanneer je denkt asbest in je woning aangetroffen te hebben, dan dien je eerst experts in te schakelen die een uitgebreid onderzoek doen naar de plekken in huis waar je asbest hebt. Dit inventarisatierapport dien je naderhand aan het asbestsaneringsbedrijf te overhandigen, zodat zij weten waar ze moeten zijn voor de verwijdering. Asbest kun je ook zelf verwijderen, wanneer het een oppervlakte betreft van minder dan 35 vierkante meter. Boven de 35 vierkante meter moet je altijd een bedrijf inschakelen. Vergeet nooit bij je gemeente een melding van je asbest verwijdering te maken om hoge boetes te voorkomen.

 

 

wegwerpoverall asbest

De 6 beste bespaartips voor asbestverwijdering in 2021

Asbest in en om je huis kan levensgevaarlijk zijn. In bepaalde gevallen dien je direct over te gaan tot het inschakelen van een specialist om de asbesthoudende materialen te verwijderen. Dit kan flink wat geld kosten afhankelijk van de ernst van de situatie, maar wat is het gevaar van asbest, wat kost het verwijderen van asbest en hoe kan je op de kosten besparen? Ga door met lezen hieronder om meer te weten over asbestverwijdering in 2021 en voor de 6 beste bespaartips van 2021 om de kosten te verlagen.

Asbestverwijdering

Bij het constateren van asbest in een gebouw is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om het asbesthoudend materiaal direct te verwijderen. In hoeverre dit noodzakelijk is, hangt af van om wat voor soort asbest het gaat. Gaat het om hechtgebonden asbest, dan hoef je het materiaal niet direct te verwijderen aangezien de asbest stevig vastzit en nog geen gevaar voor de bewoners van het gebouw vormt. Is er sprake van losgebonden asbest, dan gaat het om een levensgevaarlijke situatie als de vezels vrijkomen in de lucht en ben je verplicht om een specialist in te schakelen voor asbestverwijdering.

Het gevaar van asbest

Asbest kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid van het menselijk lichaam. Als een mens de vezels van asbest inademt, dan kan dit op langer termijn chronische ziekten veroorzaken. Denk aan longkanker, asbestose, mesothelioom en soms zelfs de dood. Om deze reden is het tegenwoordig ook verboden om met asbest te werken. Volgens cijfers gaan er jaarlijks 1.300 personen door aan de gevolgen van asbest, wat dus betekent dat het slim is om direct over te gaan tot het inschakelen van een specialist als je merkt dat er asbest in je huis is.

De prijsopbouw van asbestverwijdering

Ga je over tot asbestverwijdering? Dan is de prijs opgebouwd uit 3 vaste componenten. Je kunt uitgaan dat ongeveer 68% van de prijs van asbestverwijdering uitgaat aan de arbeidskosten aangezien het arbeidsintensief werk is. Daarnaast gaat 25% uit aan de asbestinventarisatie en dien je 7% opzij te zetten voor het afvoeren van de asbesthoudende materialen.

De kosten van asbestverwijdering

De kosten voor het verwijderen van asbest hangen voornamelijk af van de ernst van de situatie. De allereerste stap is het opstellen van een asbestinventarisatie. De kosten die bij een asbestinventarisatie komen kijken zijn als volgt:

 

Type asbestinventarisatie Kosten
Type 0 €110 – €220
Type A €310 – €420
Type B €640 – €1.550

 

Na de asbestinventarisatie zal de specialist overgaan tot het verwijderen van het asbest uit de ruimte. De kosten die hierbij komen kijken worden voornamelijk bepaald door het aantal vierkante meters. Je kunt uitgaan van het volgend kostenplaatje voor asbestverwijdering:

 

Oppervlakte asbestverwijdering Kosten
35 vierkante meter €750 – €950
40 vierkante meter €850 – €1.050
50 vierkante meter €1.000 – €1.400
70 vierkante meter €1.450 – €1.950

 

In geval het noodzakelijk is om asbest te verwijderen uit golfplaten, dan ga je tussen de €500 en €800 betalen afhankelijk van het aantal vierkante meters. Voor het verwerken van het asbesthoudend materiaal betaal je tussen de maximaal €35 per 1.500 kilogram voor het verpakken van het materiaal en maximaal €30 per 100 kilogram voor het storten.

Bespaartip 1: Vergelijk eerst offertes

Besparen op de kosten van asbestverwijdering kan door het aanvragen van meerdere offertes bij verschillende specialisten. Maak hier een vergelijking van en kies vervolgens de meest voordelige optie. Zo kan je het makkelijks kiezen voor de goedkoopste offerte aangezien je een beter beeld hebt van alle tarieven.

Bespaartip 2: Zelf het asbesthoudend materiaal afvoeren. 

Je kunt kiezen om het asbest zelf af te voeren, mits je dit in overleg met de specialist doet. Je hebt hier wel enige mate van ervaring bij nodig en dient het asbesthoudend materiaal goed in te pakken. Je kunt nagaan bij de gemeente wat de juiste wijze is van het afvoeren van asbesthoudend materiaal.

Bespaartip 3: Kijk goed naar de voorrijkosten. 

Schakel bij voorkeur een lokaal bedrijf in als je op de voorrijkosten wilt besparen. De voorrijkosten, oftewel de kilometerkosten, bedragen €0,50 tot €1,- afhankelijk van welke specialist je uitkiest. Deze kosten lopen flink op naarmate je verder van de specialist af woont. Kies dus een lokale specialist om zo min mogelijk aan voorrijkosten te moeten uitgeven.

Bespaartip 4: Sluit je aan bij een collectief.

Als de buren of andere wijkgenoten ook last van asbest hebben, dan is het slim om samen een specialist in te huren om te besparen op de kosten. Hierdoor kan je een mooie prijs regelen met de specialist en de kosten onderling delen waardoor je vele malen minder betaalt voor de klus.

Bespaartip 5: Je kunt je ook aansluiten bij de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen.

De Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen beschikt over een eigen platform voor woningeigenaren die asbestdaken hebben zodat ze samen informatie en ervaringen kunnen delen en verzamelen.

Bespaartip 6: Subsidie voor bedrijven

Gaat het om asbest in een zakelijke ruimte? Dan is het slim om gebruik te maken van de subsidie voor asbestverwijdering om een deel van de asbestverwijderingskosten te verlagen. Je kunt tot wel 20% van de kosten besparen door het aanvragen van een subsidie voor asbestverwijdering. Check bij de gemeente wat de voorwaarden van de subsidie zijn.

Bespaartip 6: Onderhandel met de specialist

De meeste specialisten zijn bereid om met je te onderhandelen over de prijs waardoor je de kosten aanzienlijk kunt verlagen. Hierbij dien je vaak wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen, maar dan kan de prijs vaak wel enkele euro’s minder worden.

Het verwijderen van asbest kan behoorlijk wat geld kosten, zeker als het gaat om een complexe situatie waarbij veel losgebonden asbest vrij is gekomen. De situatie kan levensgevaarlijk worden, wat het inschakelen van een specialist een verstandig idee maakt. Check wat de prijzen zijn door het maken van een vergelijking van meerdere offertes en kies dan een specialist uit met de offerte die de meest voordelige prijs-kwaliteitsverhouding heeft aangeboden. Zo kies je zowel voor besparing als voor kwaliteit.

asbest platen verwijderen

Vertraging verwijdering asbestdaken verklaren

Wat vroeger gebruikt werd als een perfecte grondstof om mee te bouwen, wordt nu gezien als een gevaarlijke stof die men beter kwijt dan rijk is. Hier wordt natuurlijk gesproken over asbest. Deze delfstof bestaande uit mineralen werd tot 1994 veelal gebruikt in de bouw van gebouwen, zoals cement, isolatiemateriaal en leidingen. Het was een waar wondermateriaal met prima hitte- en brandwerende eigenschappen. Asbest kan echter in losse vorm ziektes veroorzaken, die zelfs iemands dood tot gevolg kunnen hebben. Dientengevolge zette de Nederlandse Overheid zich in om voor 2024 alle asbesthoudende daken in Nederland te verwijderen. Klinkt als een prima doel, maar toch wordt er anno 2021 een vertraging gedetecteerd in deze verwijdering van asbestdaken. Hoe dit mogelijk is, zal dit artikel trachten te verklaren.

Asbest in verschillende vormen

Om de noodzaak van asbest verwijdering te begrijpen, moet er eerst stilgestaan worden bij de gevaren die asbest met zich meebrengt. Een belangrijk verschil vind je in de asbesttoepassingen. Asbest kan namelijk in een vaste vorm voorkomen, wat ook wel hechtgebonden genoemd wordt. De asbestvezels zitten in dit geval prima vastgebonden in een dragermateriaal. Wanneer dit materiaal in een goede staat verkeerd en er wordt niet aan gebroken of gesloopt, dan is asbest niet schadelijk. Gevaarlijk wordt het, wanneer er kans bestaat dat de asbestvezels vrij komen omdat het dragermateriaal aangetast wordt tijdens werkzaamheden of verbouwingen. De asbestvezels kunnen nu gemakkelijk vrijkomen, ingeademd worden en in je luchtwegen schade aanrichten. Om het vrijkomen van de asbestvezels te voorkomen, is het raadzaam om asbest direct te verwijderen wanneer je het tegenkomt in je woning.

Asbest verwijdering

Het verwijderen van asbest dient op een bepaalde manier te gebeuren en doe je dit niet, dan kan de overheid je zelfs een flinke boete hiervoor geven. Een asbestsaneringsbedrijf moet daarom over veel kennis beschikken, want er komt bij de verwijdering nogal wat risico om de hoek kijken. Dientengevolge is het verwijderen van asbest vrij prijzig, zeker wanneer het om grote oppervlakten tegelijk gaat, zoals je dak.

Het begin

Voordat je asbest verwijderd mag worden, dient er eerst een asbestinventarisatie te hebben plaatsgevonden. Dit is wettelijk bepaald. Het is een onderzoek, waarbij volgens strenge richtlijnen wordt gekeken naar welke plekken in je woning asbest bevatten. De resultaten heb je nodig om aan te tonen aan het asbestsaneringsbedrijf, maar ook aan de gemeente.

Vervolgens

Na het asbestinventarisatieonderzoek moet je naar de gemeente stappen om een asbest sloopmelding te maken. Hier toon je de bevindingen van de inventarisatie aan en als alles goed is, krijg je van de gemeente een sloopvergunning, waarna het asbestsaneringsbedrijf zijn werk mag gaan doen. Je mag asbest onder de 35 vierkante meter ook zelf verwijderen, nadat de gemeente je specifieke instructies hiervoor heeft gegeven en heeft uitgelegd hoe de afvoer van het asbest moet plaatsvinden.

Kosten asbest verwijdering

Het is duur om asbest te laten verwijderen. Je betaalt voor de inventarisatie en het asbestsaneringsbedrijf. Je betaalt voor de sloopvergunningsaanvraag. Tevens is er meer vraag dan aanbod, waardoor de asbestsaneringsbedrijven het ontzettend druk hebben en de prijs op kunnen krikken. De kosten van de asbest verwijdering zijn afhankelijk van een aantal factoren daarnaast:

 • Betreft het de verwijdering van golfplaten? Dan betaal je per vierkante meter €25. Dit bedrag neemt af, naarmate het totale oppervlakte toeneemt. Voor bijvoorbeeld een oppervlakte van 100 vierkante meter, betaal je nog maar €15 per vierkante meter.
 • Betreft het materialen met asbest, dan moet je rekening houden met de omstandigheden waarin het asbesthoudend materiaal zich bevindt. Is het goed bereikbaar of juist niet? Welk materiaal betreft het? Hoe groot is het oppervlakte?

Waarom vertraging in de verwijdering van asbestdaken?

Uit bovenstaande tekst is het duidelijk geworden dat de verwijdering van asbestdaken cruciaal is voor de gezondheid. Hoe kan het dan dat vanaf 2020 een vertraging in de verwijdering van asbestdaken zichtbaar is? Ten eerste kan die vertraging verklaard worden door het feit dat mensen vanaf 2018 geen subsidie krijgen meer voor de verwijdering van asbest. De asbest verwijdering is duur en veel mensen kunnen of willen zonder de financiële ondersteuning van de overheid deze extra kosten niet dragen. Nu is er wel een fonds opgericht, zodat mensen geld kunnen lenen voor de verwijdering van hun asbestdaken, maar dit wordt gezien als onvoldoende financiële ondersteuning. De condities waaronder een dergelijke lening verstrekt wordt, zijn namelijk niet duidelijk gemaakt. Met de lage rente vormt een leningsfonds dientengevolge onvoldoende handreiking.

wegwerpoverall asbest

Waarom asbestsanering goedkoper moet

Asbest is een gevaarlijke stof voor de gezondheid van de mens. Asbest kun je in meerdere kleuren en structuren tegenkomen. Zo heb je hechtgebonden asbest, waarbij de stof vast zit in bouwmateriaal, zoals in golfplaten. Losgebonden asbest is het gevaarlijkst, want dan is de stof losgeraakt van het bouwmateriaal en kan het in de luchtwegen van de mens terechtkomen door inademing. Daarom moet losgebonden asbest altijd verwijderd worden door een asbestsaneringsbedrijf. Tot medio jaren negentig is asbest veel gebruikt als bouwstof in gebouwen en woningen. Sinds 1993 is het verkopen en gebruiken van asbest in bouwmaterialen verboden.

Hoe herken je asbest in je woning?

Asbestvezels zijn met het blote oog niet te zien. Alleen door middel van microscopisch onderzoek kan een gecertificeerd asbestbedrijf uitsluitsel geven of in een bepaald materiaal asbest zit. Asbest kun je in huis zowel buiten als binnen aantreffen. Golfplaten werden vaker gebruikt in schuren, schoorstenen en dakgoten. Maar ook in plafondplaten, rioleringsbuizen, stoppenkasten of het kruipluik kan asbest verwerkt zijn. Dit is alleen het geval bij een woning, die gebouwd is voor 1993.

De factoren die de kosten van asbestsanering bepalen

Heb je asbest in huis, dan moet je zelf opdraaien voor de kosten die een asbestsaneringsbedrijf je hiervoor in rekening brengt. De precieze kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Moet het asbest binnen of buiten verwijderd worden? Is er sprake van een grote hoeveelheid asbest? Om welk type, hechtgebonden of losgebonden, asbest gaat het? Hoe is het asbest bevestigd en is het verweerd?

Doe de aanvraag voor asbestverwijdering bij je gemeente

Van de gemeente waarin je woonachtig bent, heb je toestemming nodig om asbesthoudend materiaal te verwijderen. Voor je eigen veiligheid kun je hiervoor het best gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven inschakelen, die je op de website van Stichting Ascert kan vinden. Een professioneel asbestsaneringsbedrijf zal in de offerte duidelijk aangeven welke werkzaamheden verricht zullen worden. Denk hierbij aan werkzaamheden, zoals:

 • Inventarisatie asbest
 • Aanvraag sloopvergunning bij de gemeente
 • De verwijdering van het asbest zelf
 • Controlemetingen na de verwijdering

Krijg je subsidie voor het verwijderen van asbest?

Een asbestsaneringsbedrijf laten komen, is niet goedkoop, maar de overheid heeft geen subsidie voor asbestsanering. Wel is er een fonds om huiseigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdaken. De overheid stelt hiervoor twaalf miljoen euro beschikbaar. Het fonds biedt uitkomst bijvoorbeeld, wanneer een particuliere dakeigenaar niet genoeg draagkracht heeft om een eigen lening te krijgen van de gemeente. Zo kan iedere eigenaar, die een asbestdak wil verwijderen, gebruikmaken van een lening om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Het betreft hier een lening, dus zullen deze kosten alsnog na verloop van tijd terugbetaald moeten worden aan de overheid.

Wat is het verboden van asbesthoudende daken?

Het kabinet wilde voor 2025 alle asbesthoudende daken verwijderd hebben. Het was namelijk gebleken dat asbest gevaarlijker was dan men eerst dacht. Asbesthoudende daken waren hierbij de grootste bron van asbestvezels in Nederland. De Eerste Kamer heeft echter het verbod op asbesthoudende daken afgekeurd, omdat huiseigenaren moeilijk aan het verzoek van het kabinet om asbesthoudende daken te saneren konden voldoen. De huiseigenaren hadden het geld niet om een dure sanering te laten plaatsvinden en kregen geen financiële steun van de overheid.

Biedt het afsluiten van een opstalverzekering hierbij uitkomst?

Asbestdaken werden voorheen verzekerd in de opstalverzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden bij het afsluiten van een nieuwe opstalverzekering asbestdaken niet meer in hun verzekering aan. Ook zijn er verzekeraars die asbestdaken wel verzekeren, maar tegen een flink hogere premie.

Het Fonds: een goede oplossing?

Door middel van het eerdergenoemde fonds wil de overheid proberen om een vrijwillige deelname van huiseigenaars van asbesthoudende daken te bewerkstelligen. Hier is echter ook nog kritiek op, aangezien het fonds slechts een lening aanbiedt waardoor huiseigenaren vroeg of laat het geld toch moeten terug betalen aan de overheid. Tegelijkertijd vindt men dat er aandacht besteed moet worden aan innovatieve asbestverwijderingstechnieken, die nu als ongeschikt worden bestempeld. Deze innovatie kan ook leiden tot een daling in de asbestsaneringskosten.

Hoe kan asbestsanering goedkoper gemaakt worden?

Naast innovatieve technieken is de asbestsanering ook goedkoper geworden nu de druk van de ketel is. Aangezien asbesthoudende daken niet voor 2025 verwijderd hoeven te zijn, neemt de druk op asbestsaneringsbedrijven weer af, waardoor ook de hoge prijzen kelderen. Een tweede factor dat de prijs laag kan houden, zijn de eenvoudige beschermingsmaatregelen. Organisaties, zoals de Gezondheidsraad, concludeerden dat verwijdering van asbest plaats kan vinden met eenvoudige bescherming.

 

asbest platen verwijderen

Kan je besparen op het verwijderen van asbest?

Asbest verwijderen is niet iets wat zomaar wordt gedaan. Het gaat namelijk om een zeer gevaarlijke stof die allerlei nare chronische asbestziektes als gevolg kan hebben als de asbestvezels worden geïnhaleerd. Omdat het gaat om een specialistische klus kunnen de kosten flink oplopen. Maar in hoeverre is het mogelijk om momenteel anno 2020 te besparen op het verwijderen van asbest? Je leest het allemaal hieronder.

Wat is asbest

Asbest kan worden omschreven als kleine mineralen die uit hele fijne vezels zijn samengesteld. Indien deze vezels loskomen kan dit zeer schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, zeker bij langdurige blootstelling. Indien je wordt blootgesteld aan asbestvezels dan kan dit leiden tot allerlei chronische ziekten. Denk zo aan asbestose, mesothelioom en zelfs longkanker. Deze stof is zeer schadelijk en het gebruik is zelfs verboden in Nederland. Asbest is voornamelijk te vinden in oudere huizen die vóór 1993 zijn gebouwd.

Soorten asbest

Er zijn 2 soorten asbest, namelijk hechtgebonden asbest en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest is het niet noodzakelijk om direct over te gaan tot verwijdering. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet aan het materiaal vast waardoor ze dus snel los kunnen komen en direct verwijderd moet worden.

Kan je zelf asbest verwijderen?

Asbest komt voor wanneer materialen zoals golfplaten, daken en dakleien niet zo goed met de buitenlucht getijen waardoor asbest vrij kan komen, zelfs op plaatsen waarvan dat niet wordt verwacht. Denk zo aan bijvoorbeeld je plafond of je vensterbank. Aangezien asbestvezels levensgevaarlijk zijn is het van groot belang om deze te verwijderen. Volgens de Nederlandse overheid dien je over enige tijd verplicht je asbest te verwijderen om zo het milieu te beschermen. Asbestvezels zijn zeer dun en kunnen gemakkelijk vrijkomen als je zelf te werk gaat. Dit kan ontzettend gevaarlijk zijn en op langere termijn lijden tot verschrikkelijke asbestziektes. Zelf je asbest verwijderen is dus een zeer gevaarlijke klus die je niet dient te onderschatten. Beschik je zelf niet over de nodige ervaring, kennis en apparatuur? Schakel dan een specialist in.

Asbestverwijdering in 2020

Ook de asbestsaneringsbranche is flink geraakt door de Corona crisis die op wereldwijd niveau heeft gezorgd voor flink wat paniek en onduidelijkheid. Asbestverwijdering en het coronavirus hebben één ding met elkaar gemeen: je dient je te beschermen voor deeltjes die in de lucht worden verspreid waardoor het dragen van een mondkapje niet nieuw is voor vakmannen in de asbestsaneringsbranche. Daarnaast is er al voldoende ervaring met het bouwen van afgesloten quarantaine-ruimtes, het reinigen en decontamineren van de lucht of het werken met beschermende middelen.

Besparen op asbestverwijdering

De kosten voor asbestsanering kunnen flink oplopen, afhankelijk van verschillende factoren. Zo is bijvoorbeeld de grootte van het vloeroppervlak van groot belang. Het is natuurlijk altijd ideaal als besparen op de kosten mogelijk is. Besparen op asbestverwijdering kan op de volgende manieren:

Zelf het asbest verwijderen

In bepaalde gevallen is het toegestaan om zelf je asbest dak te saneren indien je beschikt over de juiste mate van kennis en ervaring. Is het asbest op je dak losgebonden? Dan is het verplicht om het asbest te verwijderen. Doe je dit zelf, dan bespaar je op een groot deel van de kosten.

Voer zelf het asbesthoudend materiaal af

Door zelf het asbesthoudend materiaal af te voeren bespaar je flink op de kosten voor de sanering. Het verwijderde asbest dient dan wel goed ingepakt te worden. Hou wel rekening met de voorwaarden, aangezien je soms een vergunning nodig hebt hiervoor. Kies je om het asbest te laten ophalen? Dan betaal je gemiddeld €125 exclusief kilometerkosten.

Vergelijk eerst offertes

Vraag eerst meerdere offertes aan bij verschillende bedrijven zodat je een vergelijking kunt maken en de voordeligste offerte kunt selecteren.

Huur een lokaal bedrijf in

Schakel een bedrijf in die lokaal gevestigd is. Een bedrijf die van ver moet komen gaat hoge kilometerkosten in rekening brengen. Denk aan bedragen zoals 0,50 tot 1 per kilometer. Tevens kan de specialist sneller bij je thuiskomen om het asbest te verwijderen.

Bij een collectief aansluiten

Door jezelf aan te sluiten bij een collectief of door samen met je buren een specialist in te huren om het asbest te laten verwijderen kan je profiteren van aantrekkelijke kortingen zoals kwantumkorting. Hoe meer opdrachten de specialist krijgt om asbestdaken te saneren, des te lager de kosten zullen zijn.

Bij Contactgroep Eigenaren asbestwoningen aansluiten

Ook door jezelf bij de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen aan te sluiten sta je sterker tegenover de overheid. Dit platform brengt verschillende woningeigenaren die allemaal een asbestprobleem hebben samen om informatie met elkaar te delen. Zo bespaar je op de kosten omdat je op de hoogte blijft van de beste deals.

Subsidies voor asbestverwijdering

Momenteel kan je in Nederland geen subsidie aanvragen bij de Rijksoverheid voor asbestverwijdering. Landelijke subsidies zijn dus niet meer mogelijk, maar je kunt wel bij je lokale gemeente nagaan in hoeverre er subsidies beschikbaar zijn voor het saneren van een asbest dak. Daarnaast kan je binnenkort rekenen op een nieuw fonds die zal worden ingesteld om asbestverwijdering te subsidiëren.

Zonnepanelen aanleggen

Ben je van plan om ook zonnepanelen aan te leggen? Neem dit dan direct mee tijdens het verwijderen van het asbest. Dan wordt er na de asbestverwijdering direct zonnepanelen geplaatst op het dak. Zo bespaar je op de kosten.

Korting op zakelijk asbest verwijderen

Er zijn aantrekkelijke regelingen voor zakelijke klanten die asbest laten verwijderen. Zakelijke klanten kunnen bij verschillende specialisten en bedrijven tot wel 30% korting ontvangen.

Heb je onlangs ontdekt dat er sprake is van asbest in je woning? Dan is het eerst belangrijk om na te gaan om wat voor soort asbest het gaat en in hoeverre het verwijderen hiervan wel noodzakelijk is of niet. Indien het nodig is om het asbest te verwijderen, dan is het belangrijk dat de klus door een ervaren en bekwaam professioneel wordt gedaan aangezien asbest levensgevaarlijk is. Alhoewel de kosten van asbestverwijdering redelijk hoog kunnen zijn, zijn er gelukkig wel voldoende manieren om op deze hoge kosten te kunnen besparen.

asbestrapport

Wat gebeurt er als je asbest in je bedrijfspand hebt?

 

Je hoort het vaker op het nieuws dat een heel bedrijfspand is afgezet, omdat er asbest in het gebouw is gedetecteerd. Asbest kun je niet zien met het blote oog en dat maakt het gevaarlijk, want detecteer je het niet op tijd en adem je het langdurig in, dan is het gevaarlijk voor je gezondheid. Bedrijven kunnen ook gevestigd zijn in asbesthoudende panden. Dit is vooral het geval, wanneer het pand gebouwd is in de periode tot 1990. Voor 1990 was het immers nog niet verboden om met asbesthoudende bouwmaterialen te werken.

Wat is asbest?

De stof asbest bestaat uit zes mineralen, die weer uit kleine vezels bestaan. Vroeger werd asbest verwerkt in verscheidene bouwmaterialen, zoals golfplaten, lijm, cement of kunststof. Hechtgebonden asbest vormt ook geen gevaar voor je gezondheid. Asbest wordt pas gevaarlijk, wanneer de mineralen loskomen en ze door middel van inademing in je luchtwegen terechtkomen. Asbest komt alleen vrij, wanneer het asbesthoudend materiaal aangetast wordt door weersomstandigheden of werkzaamheden. Door het langdurig inademen van asbest, kunnen longaandoeningen optreden.

Asbest in de bouw

Asbest werd tot de jaren negentig van de vorige eeuw vaker gebruikt in bouwmaterialen, omdat de stof slecht brandt en wat dat betreft een veilig materiaal was om mee te bouwen. Wanneer asbest hechtgebonden is, zoals bij een golfplaat, dan is het niet schadelijk, maar het is wel raadzaam om dit materiaal te verwijderen door een asbestsaneringsbedrijf voordat er een kans ontstaat dat het asbest door werkzaamheden of andere omstandigheden vrijkomt. Als je asbest hebt aangetroffen in je bedrijfspand welke stappen kun je dan het beste nemen?

Wie is de eigenaar?

Wanneer jouw bedrijf een pand huurt, dan moet je asbest melden aan de eigenaar. De eigenaar van het bedrijfspand is verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Ben je zelf eigenaar van het pand, dan moet je eerst een professioneel asbestsaneringsbedrijf inhuren die een inventarisatie komt maken van het aanwezige asbest. Gaat het om meer dan 35 vierkante meter, dan zal dit bedrijf het asbest ook moeten verwijderen. Bij een kleiner oppervlakte kun je het asbest ook zelf verwijderen. In beide gevallen moet er echter een melding gemaakt worden bij de gemeente.

Asbest zelf verwijderen

Wanneer je het asbest zelf gaat verwijderen, dan moet je je houden aan een aantal regels. Zoals al aangegeven mag de asbest oppervlakte niet groter zijn dan 35 vierkante meter en moet er een sloopmelding gemaakt worden bij de gemeente vijf dagen voordat je begint met de werkzaamheden. Verder moet je de asbestplaten absoluut intact houden tijdens het verwijderen, zodat geen schadelijke stoffen vrijkomen. Het beste kun je te allen tijde beschermende asbestpakken dragen. De asbest doe je in speciale asbest vuilniszakken, waar een asbest markering op zit en waar geen ander afval in mag zitten. Deze zakken mag je niet zomaar aan de RD4 meegeven, maar moet je afgeven op een speciaal punt.

Asbest als bedrijf zelf verwijderen?

Over het algemeen geldt echter dat bedrijven de asbestverwijdering niet zelf onder handen mogen nemen, omdat een werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Het ingehuurde saneringsbedrijf taxeert eerst het asbest en bepaalt of deze direct verwijderd moet worden of dat het afschermen of fixeren ervan voldoende is. Wanneer dit laatste gebeurt, wordt dit beschreven in het asbestbeheerplan. Hierdoor is het bij latere werkzaamheden aan het bedrijfspand bekend welke plekken asbest bevatten.

Asbest laten verwijderen door een asbestsaneringsbedrijf

De veiligste optie is echter om een asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Deze heb je sowieso nodig voor de taxatie van het asbest en kun je ook nog inhuren voor een taxatie naderhand om te kijken of alle asbest verwijderd is. De werkzaamheden betreffende het verwijderen van het asbest kun je dientengevolge ook beter laten uitvoeren door hetzelfde bedrijf. Zij hebben de ervaring hoe ze asbest veilig kunnen verwijderen en verwerken, waarbij alles voor je geregeld wordt. Via Stichting Ascert kun je eenvoudig een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf bij je in de buurt vinden. Tevens kun je per gemeente kijken of je subsidie krijgt voor het laten verwijderen van asbest.

Wat kost asbestverwijdering door een asbestsaneringsbedrijf?

Wanneer er asbest in je bedrijfspand geconstateerd is, moet dit zoals al eerder aangegeven, door een professioneel asbestsaneringsbedrijf verwijderd worden. Asbest laten verwijderen voor een ruimte van 35 vierkante meter kost al gauw €1050. Zie tabel 1 voor de prijzen van asbestverwijdering in ruimtes van verschillende groottes.

Tabel 1. De prijzen van asbestverwijdering per vierkante meter

De grootte van de ruimte in vierkante meters Kosten van de asbestverwijdering
35 €1050
40 €1150
50 €1450
70 €1700